SVV2

SVV 2

Skúška výcviku všestranného psa druhého stupňa

(stiahni vo formáte .doc)

Vek psa najmenej 16 mesiacov.
Účasť na tejto skúške je podmienená úspešným vykonaním skúšky SVV1.
Úspešne vykonaná skúška je vtedy, keď sa na každej časti skúšky získa najmenej 70 percent z dosiahnuteľných bodov (v zátvorkách pri bodových hodnotách).

Známky:
290-300 výborne,
270-289 veľmi dobre,
240-269 dobre,
210-239 uspokojivo,
0-209 nedostatočne.

Povelovú techniku uvádza skúšobný poriadok pri každom cviku skratkou:
Z = zvukový povel, P = posunkový povel.
Pokým skúšobný poriadok uvádza obidve skratky, psovod môže použiť jeden z povelov alebo obidva súčasne. Počas skúšok pes nemusí mať náhubok.
Výstroj psa: náhubok, hladký obojok, vodidlo, aportovacie činky 1 kg ťažké. Podľa voľby psovoda: stopovacie vodidlo, prípadne postroj.
 
Náplň skúšky SVV2, dosiahnuteľné body

Stopa
Stopa cudzia 500 m dlhá, jednu hodinu stará, dvakrát lomená do pravého uhla, vedená cez poľnú cestu (chodník), jeden predmet na stope, druhým predmetom sa stopa končí, časový limit na vypracovanie stopy je 15 minút. Z 100 (70)
Poslušnosť
a) privolanie psa (pes rýchle a tesne sadne pred psovoda) Z 10
b) ovládateľnosť psa bez vodidla Z 10
c) sadni, ľahni, vstaň (pes je voľný, jeden krok pred psovodom) Z 10
d) za pochodu odloženie v stoji Z 10
e) aport skokom (100 cm, činka psovoda 1 kg) Z 10
f) kladina vysoká (jedným smerom) Z 10
g) štekanie (pes voľne stojí jeden krok pred psovodom) Z 10
h) plazenie psa so psovodom (10 metrov) Z 10
i) odloženie psa (psovod na dohľad psovi, 50 m vzdialenosť) Z 10
j) pokoj psa pri streľbe Z 10
Poslušnosť spolu 100(70)
Obrana
a) odhalenie páchateľa
- prieskum terénu (60 m x 100 m, čas 10 minú t) ZP 10
- vyštekanie pomocníka 10 20
b) zaistenie páchateľa
- prehliadka a výsluch pomocníka ZP 10
- sprevádzanie pomocníka (20 m) Z 10 20
c) ochrana psovoda
- napadnutie psovoda pri prehliadke pomocníka ZP 15
- ovládateľnosť (púšťanie) 5 20
d) samostatná činnosť psa
- zadržanie pomocníka (hladké zadržanie na 100 m) ZP 15
- ovládateľnosť (púšťame) Z 5 20
e) odolnosť psa
- útok na psa s údermi: prvý úder pri zákroku,
- dva údery po zákroku ZP 20
Obrana spolu 100(70)
Celkom (Stopa, Poslušnosť, Obrana) 300 (210)

 

Pripomienky k vykonaniu skúšok SVV2:
1. Pokiaľ nie je v tomto článku uvedené inak, platia pre konania cvikov pokyny z druhej časti „Metodika a konanie cvikov".
2. Pri cvikoch a), b) a c) v obrane možno sled obrany prerušiť a tieto cviky uskutočniť u všetkých účastníkov skúšky.
3. Pri cviku obrany je povolený na pustenie jeden povel.
4. Pri zadržaní páchateľa psovod beží za psom hneď po jeho vypustení. Možno dať povel na pustenie.
5. Cvik odolnosti psa sa skúša samostatne.
6. Umelé úkryty pri prieskume terénu sa použijú v počte 6 (3 na pravo a 3 na ľavo).

TOPlist

aktualizované: 10.09.2018 22:43:40