ZM

ZM

Skúška základného minima

(stiahni vo formáte .doc)

Vek psa najmenej 12 mesiacov.
Účasť na skú ške nie je podmienená splnením iné ho druhu alebo stupňa skúšok.
Na skúškach sa môže zúčastniť pes pracovného plemena, prípadne plemena, ktorého telesná konštrukcia a typ vyššej nervovej činnosti dávajú predpoklady splnenia podmienok a potom praktického využitia.
Úspešne vykonaná skúška je vtedy, keď sa v každej časti skúšky získa najmenej 70 percent z dosiahnuteľných bodov (v zátvorkách pri bodových hodnotách).
Známky:
145-150 výborne,
135-144 veľmi dobre,
120-134 dobre,
105 119 uspokojivo,
0-104 nedostatočne.
 
Povelovú techniku uvádza skúšobný poriadok pri každom cviku skratkou:
Z = zvukový povel, P = posunkový povel.

Pokým skúšobný poriadok uvádza obidve skratky, psovod môže použiť jeden z povelov alebo obidva súčasne. Počas skúšok pes nemusí mať náhubok.
Výstroj psa: náhubok, hladký obojok, vodidlo, predmet na aportovanie, predmet na stopu. Podľa voľby psovoda: stopovacie vodidlo, prípadne postroj.
 
Náplň skúšky ZM, dosiahnuteľné body
Stopa
Vlastná, 150 m dlhá, 15 minút stará, raz zalomená do pravého uhla, predmet končiaci stopu. Časový limit na vypracovanie stopy je 10 minút Z 50 (35)
Poslušnosť
a) privolanie psa (ľú bovolný z troch spô sobov) ZP 10
b) ovládateľnosť psa na vodidle ZP 10
c) aport volný (predmet psovoda) ZP 10
d) odloženie psa (psovod je na dohľad psa, vzdialenosť 15m) ZP 10
e) pokoj psa pri streľbe 10
Poslušnosť spolu 50 (35)
Obrana
a) prieskum terénu (30 x 50 m, bez časové ho limitu) ZP 10
b) označenie pomocníka 10
c) ochrana psovoda ZP 10
d) zadržanie pomocníka (hladké , 25 m) ZP 10
e) odvaha psa (naznačenie úderov) 10
Obrana spolu 50(35)
Celkom (Stopa, Poslušnosť, Obrana) 150 (105)
 
 
Pripomienky k vykonaniu skúšok ZM:
1. Pokiaľ sa v tomto článku neuvádza inak, platia pre konanie cvikov pokyny z druhej časti „Metodika a konanie cvikov".
2. Pri skú škach sa prihliada na to, ž e tu ide o skú šku psov mladých a podľa tohto sa upravujú aj podmienky hodnotenia
psov.
3. Pod ľubovoľným spôsobom privolania sa rozumie spôsob privolania psa, ktorý vo všetkých spôsoboch popisuje druhá časť tohto poriadku. Psovod oznámi spôsob privolania pri hlásení (ZM).
4.a) V prípade použitia umelých úkrytov sa používajú v počte dva (jeden na pravo a jeden na ľavo),
b) Pri prieskume nemusí byť terén až natoľko neprehľadný, ako pri ostatných druhoch a stupňoch skúšok. Pre hodnotenie je rozhodujúci predovšetkým záujem psa o nájdenie osoby práve tak, do akej miery je pes zvládnuteľný.
Po niekoľkorakej zmene smeru (kedy sa ukáže záujem o ovládateľnosť psa) psovod navedie psa podľa pokynu rozhodcu k miestu, v ktorom je v čiastočnom úkryte pomocník.
5. Hneď ako pes uvidí pomocníka alebo ho zvetrí, zostane psovod pokojne stáť a psa môže povelmi povzbudzovať k označeniu pomocníka.
6. Po skončení tohto cviku sa sled obrany prerušuje a pokým túto skúšku skladá viacej účastníkov, postupne nastúpia k vykonaniu týchto dvoch stupňov cviku a), b). Ďalšie cviky obrany už na seba nenadväzujú.
7. Psovod so psom na vodidle stojí asi 3m pred pomocníkom, ktorý na pokyn rozhodcu psa vydráždi a zaútočí na psovoda. V okamihu zaútočenia pustí psovod vodidlo. Ak vodidlo nebude pustené, je to hrubá chyba.
8. Na útok pomocníka pes odpovie zákrokom.
10. Keď pes útočí, pomocník s ním ešte krátku chvíľu zápasí a pritom naznačuje údery prútom. (Hodnotí sa odolnosť)
11. Na pokyn rozhodcu prestane pomocník klásť odpor a ostane pokojne stáť. Psovod potom psa odvolá, uchopí vodidlo a psa drží.
12. Zatiaľ pomocník odbieha od psovoda a psa. Ak už je medzi psovodom a pomocníkom vzdialenosť 25m, rozhodca dá psovodovi pokyn na pustenie psa (psovod psovi odopne vodidlo).
13. Psovod uteká za psom hneď po jeho vypustení.
14. Po dobehnutí pomocníka má pes vykonať zákrok. Pomocník prestáva psovi klásť odpor na pokyn rozhodcu vtedy, keď psovod dobehne k miestu stretu.
15. Na pokyn rozhodcu psovod odvolá psa, pripne ho na vodidlo a rozhodcovi zahlási skončenie obrany.
16. Psovod môže psa povzbudzovať pred i po zákroku. Práve tak pri odvolaní psa môže použiť povel.

 

TOPlist

aktualizované: 10.09.2018 22:43:40