SVV1

SVV 1

Skúška výcviku všestranného psa prvého stupňa

(stiahni vo formáte .doc)

Vek psa najmenej 14 mesiacov.
Účasť na tejto skúške nie je podmienená úspešným vykonaním skúšky ZM.
Úspešne vykonaná skúška je vtedy, keď sa na každej časti skúšky získa najmenej 70 percent z dosiahnuteľných bodov (v zátvorkách pri bodových hodnotách).

Známky:
290-300 výborne,
270-289 veľmi dobre,
240-269 dobre,
210-239 uspokojivo,
0-209 nedostatočne.

Povelovú techniku uvádza skúšobný poriadok pri každom cviku skratkou:
Z = zvukový povel, P = posunkový povel.

Pokým skúšobný poriadok uvádza obidve skratky, psovod môže použiť jeden z povelov alebo obidva súčasne. Počas skúšok pes nemusí mať náhubok.
Výstroj psa: náhubok, hladký obojok, vodidlo, predmet na aportovanie, predmet na stopu. Podľa voľby psovoda: stopovacie vodidlo, prípadne postroj.
 
Náplň skúšky SVV1, dosiahnuteľné body

Stopa
Stopa vlastná, dlhá 300 metrov, 30 minút stará, dvakrát lomená do pravého uhla, jeden predmet na stope, druhý predmet stopu končí. Časový limit na vypracovanie stopy je 10 minút. Z 100 (70)
Poslušnosť
a) privolanie psa za pochodu k nohe ZP 10
b) ovládateľnosť psa na vodidle ZP 10
c) sadni, ľahni, vstaň (na vodidle pri nohe) ZP 10
d) za pochodu odloženie psa do polohy ľahni ZP 10
e) aport voľný (činka psovoda) ZP 10
f) skok vysoký (100 cm) ZP 10
g) kladina nízka ZP 10
h) Štekanie psa (pes sedí pri nohe na vodidle) ZP 10
i) odloženie psa (psovod je na dohľad psa, vzdialenosť 25 m) ZP 10
j) pokoj psa pri streľbe ZP 10
Poslušnosť spolu 100(70)
Obrana
a) odhalenie páchateľa
- prieskum terénu (40 m 50 m, č as 10 minú t) ZP 10
- vyštekanie pomocníka 10 20
b) zaistenie páchateľa
- prehliadka pomocníka ZP 10
- výsluch pomocníka ZP 10 20
c) ochrana psovoda
- napadnutie psovoda pri stretnutí ZP 15
- ovládateľnosť psa (pustenie) Z 5 20
d) samostatná činnosť psa
- zadržanie pomocníka (hladké zadržanie) ZP 15
- ovládateľnosť (púšťanie) Z 5 20
e) odolnosť psa
- útok na psa, údery po zákroku ZP 20
Obrana spolu 100(70)
Celkom (Stopa, Poslušnosť, Obrana) 300 (210)


 

Pripomienky k vykonaniu skúšok SVV1:
1. Pokiaľ sa neuvádza v tomto článku inak, platia pre cviky pokyny z druhej časti „Metodika a vykonanie cvikov".
2. Po vykonaní cviku „Výsluch pomocníka" sa sled obrany prerušuje. Pokiaľ sa na skúškach zúčastní viacej ako jeden psovod a jeden pes, nastúpia k vykonaniu cvikov a) a b) ďalší. Ak však nastúpi len jedna dvojica (psovod a pes), musí sa pred ďalšie cviky zaradiť menšia prestávka.
3. Ďalší cvik „Napadnutie psovoda" na voľnom priestranstve sa skúša opäť samostatne u všetkých účastníkov skúšky.
4. Pes na vodidle ide so psovodom určeným smerom. Oproti nim postupuje pomocník, ktorý má ochranný rukáv. Svojím správaním sa pomocník nesmie psa zbytočne dráždiť k útočnosti.
5. Pri stretnutí sa pomocník so psovodom zastaví a začnú spolu priateľský rozhovor. Ak sa pes chová agresívne (vidí a cíti ochranný rukáv), psovod ho môže upokojovať (stretnutie sa môže opakovať niekoľkokrát, až kým sa pes neupokojí).
6. Hneď, ako sa pes upokojí, rozhovor medzi psovodom a pomocníkom sa mení na hádku, ktorá vyvrcholí napadnutím psovoda.
7. V okamihu útoku pustí psovod vodidlo a ponechá psovi voľnosť na vykonanie zákroku. Ak vodidlo nepustí, je to hrubá chyba.
8. Na pokyn rozhodcu prestane pomocník psovi klásť odpor a zostane pokojne stáť.
9. Akonáhle prestane pomocník so psom zápasiť, musí ho pes pustiť. Psovod môž e psa ovplyvniť povelom na pustenie pomocníka.
10. Keď pes pomocníka pustí, psovod chytí vodidlo, zavolá psa k nohe a spolu idú na určené miesto podľa pokynov rozhodcu.
11. Ďalšie cviky obrany sa už robia v nadväznosti na seba.
12. Pri hladkom zadržaní je pes na vodidle a psovod ho pustí odopnutím vodidla hneď, ako sa objaví pomocník vo vzdialenosti 50 metrov. Psovod beží za psom hneď po jeho vypustení.
13. Na odvolanie psa pri všetkých cvikoch obrany tejto skúšky môže psovod použiť povel.
14. Cvik odolnosti psa sa skúša samostatne a vyžaduje sa pri ňom slabý úder (údery) po zákroku psa.
15. Pri prieskume terénu na umelé úkryty sa použijú 2 napravo a 2 naľavo od osi pochodu.

 
 
 

TOPlist

aktualizované: 10.09.2018 22:43:40