SPS

SPS

Skúška psa stopára

(stiahni vo formáte .doc)

Vek psa najmenej 18 mesiacov.
Účasť na skúške nie je podmienená splnením iného druhu alebo stupňa skúšky. Na skúške sa môže zúčastniť pes pracovného plemena, prípadne plemena, ktorého telesná konštrukcia a typ vyššej nervovej činnosti dávajú predpoklady splnenia podmienok a praktického použitia psa.
Pre úspešnosť skúšky treba získať v každej časti skúšky najmenej 70% z dosiahnuteľných bodov (v zátvorkách pri bodových hodnotách).

Známky:
290-300 výborne,
270-289 veľmi dobre,
240-269 dobre,
210-239 uspokojivo,
0-209 nedostatočne.

Povelovú techniku uvádza skúšobný poriadok pri každom cviku skratkou:
Z = zvukový povel, P = posunkový povel.
Pokým skúšobný poriadok uvádza obidve skratky, psovod môže použiť jeden z povelov alebo obidva súčasne. Počas skúšok pes nemusí mať náhubok.
Výstroj psa: náhubok, hladký obojok, vodidlo. Podľa voľby psovoda: stopovacie vodidlo, prípadne postroj.
 
Náplň skúšky SPS, dosiahnuteľné body

Stopa
A) cudzia 1500 m dlhá stopa, 4 hodiny stará, dvakrát zalomená do pravého uhla, vedená cez používanú cestu, jeden predmet na stope, druhý predmet stopu končí. Časový limit na vypracovanie stopy je 35 minút. Z 100 (70)
B) cudzia, 500 m dlhá stopa, 1 hodinu stará, štyrikrát zalomená, z toho raz do ostrého uhla, križuje ju iná cudzia stopa, bez časového rozdielu na mieste kríženia (pachový kríž), jeden predmet na stope, druhý predmet stopu končí. Časový limit na vypracovanie stopy 15 minút. Z 100 (70)
Poslušnosť
a) privolanie psa (pes si pokojne sadne k nohe psovoda) P 10
b) sadni, ľahni, vstaň (pes voľný, 20 m pred psovodom) P 10
c) za pochodu odloženie v sede Z 10
d) aport šplhom (1,8 m, činka usporiadateľa, váha 1 kg) Z 10
e) skok ďaleký (priekopa 3 m dlhá, 5 m široká, 1 m hlboká) alebo prekážka Z 10
f) štekanie psa (pes leží 20 m pred psovodom) P 10
vysielanie psa vpred (dvakrát, 50 m vzdialenosť) spojené s privolaním Z P 10
h) plazenie sa psa (samostatne ku psovodovi, 10 m) P 10
i) odloženie psa (psovod je v úkryte vzdialenom 50 m) Z 10
j) pokojnosť psa pri streľbe 10
Poslušnosť spolu 100(70)
Celkom (Stopa, Poslušnosť) 300 (210)

 

Pripomienky k vykonaniu skúšok SPS:
1. Pokiaľ nie je v tomto článku uvedené inak, potom pre konanie cvikov platia pokyny z druhej časti „Metodika a vykonanie cvikov".
2. Obidve stopy pre toho istého psa musí robiť jeden kladač.
3. Pri cvikoch poslušnosti psa na posunkové povely je povolené jedno oslovenie psa.
TOPlist

aktualizované: 10.09.2018 22:43:40