SPO

SPO

Skúška psa obranára

(stiahni vo formáte .doc)

Vek psa najmenej 18 mesiacov.
Účasť na skúške nie je podmienená splnením iného druhu alebo stupňa skúšky. Na skúške sa môže zúčastniť pes pracovného plemena, prípadne plemena, ktorého telesná konštrukcia a typ vyššej nervovej činnosti dávajú predpoklady splnenia podmienok a praktického použitia psa.
Pre úspešnosť skúšky treba získať v každej časti skúšky najmenej 70% z dosiahnuteľných bodov (v zátvorkách pri bodových hodnotách).

Známky:
290-300 výborne,
270-289 veľmi dobre,
240-269 dobre,
210-239 uspokojivo,
0-209 nedostatočne.

Povelovú techniku uvádza skúšobný poriadok pri každom cviku skratkou:
Z = zvukový povel, P = posunkový povel.
Pokým skúšobný poriadok uvádza obidve skratky, psovod môže použiť jeden z povelov alebo obidva súčasne. Počas skúšok pes nemusí mať náhubok.
Výstroj psa: náhubok, hladký obojok, vodidlo.
 
Náplň skúšky SPO, dosiahnuteľné body

Poslušnosť
a) privolanie psa (pes si pokojne sadne k nohe psovoda) P 10
b) sadni, ľahni, vstaň (pes voľný, 20 m pred psovodom)
c) za pochodu odloženie v sede Z 10
d) aport šplhom (1,8 m, činka usporiadateľa, váha 1 kg) Z 10
e) skok ďaleký (priekopa 3 m dlhá, 5 m široká, 1 m hlboká) alebo prekážka Z 10
f) štekanie psa (pes leží 20 m pred psovodom) P 10
g) vysielanie psa vpred (2 prevedenia, 50 m vzdialenosť) spojené s privolaním ZP 10
h) plazenie sa psa (samostatne ku psovodovi, 10 m) P 10
i) odloženie psa (psovod v úkryte, 50 m vzdialenosť) Z 10
j) pokojnosť psa pri streľbe 10
Poslušnosť spolu 100(70)
Obrana
a) odhalenie páchateľov
- prieskum terénu (60 m x 100 m, 2 pomocníci, čas 15 minút) ZP 20
- vyštekanie pomocníkov (dvaja pomocníci) 20 40
b) zaistenie páchateľov
- prehliadky, výsluch, sprevádzanie ZP 20
- stráženie páchateľov (psovod v úkryte, 25 m 3 + 1 minúta) ZP 20 40
c) ochrana psovoda
- prepadnutie pri prehliadke 15
- ovládateľnosť 5
- prepadnutie počas sprevádzania 15
- ovládateľnosť 5 40
d) samostatná činnosť psa
- zadržanie pomocníka (zadržanie s protiútokom,200 m) 15
- ovládateľnosť 5
- útok druhého pomocníka (vzdialenosť 50 metrov) 15
- ovládateľnosť 5 40
- e) odolnosť psa
- cvik je napojený na protiútoky obidvoch pomocníkov na psa. Pri protiútoku vždy prvý úder so zákrokom, ďalšie údery potom po zákroku 40
Obrana spolu 100(70)

Celkom (Poslušnosť, Obrana) 300 (210)
 

Pripomienky k vykonaniu skúšok SPS:
1. Pokiaľ sa v tomto článku neuvádza inak, potom pre výkon cvikov platia pokyny z druhej časti „Metodika a Vykonanie cvikov".
2. Cvik Obrana prebieha za účasti dvoch pomocníkov.
3. Vzdialenosť medzi úkrytmi pri cviku Odhalenie páchateľov musí byť najmenej 100 metrov.
4. Nájdenie pomocníkov pri cviku Odhalenie páchateľov musí zodpovedať poradiu ich umiestnenia v teréne.
5. Po nájdení prvého pomocníka sa vykoná jeho prehliadka. Počas prehliadky pomocník uskutoční prepad psovoda.
6. Po zákroku psa psovod dokončí prehliadku pomocníka a potom ho len vyslúcha.
7. Po výsluchu odovzdá psovod pomocníka vedúcemu akcie, ktorý počas prieskumu postupoval spoločne s rozhodcom za psovodom. Vedúci akcie s pomocníkom ostanú na mieste až po ďalšie splnenie podmienok skúšky.
8. Po nájdení druhého pomocníka nasleduje jeho prehliadka, výsluch a sprevádzanie k vedúcemu skúšok. Odtiaľ potom pokračuje sprevádzanie obidvoch pomocníkov.
9. Počas sprevádzania, po ujdení asi 20 metrov, podnikne jeden z pomocníkov útok na psovoda.
10. Pes má zlikvidovať útok pomocníka, ktorý sa snažil utekať.
11. Po zlikvidovaní útoku pokračuje sprevádzanie obidvoch pomocníkov asi 10 m, k miestu ďalšieho cviku stráženia.
12. Pri cviku stráženia sa pomocníci začnú rozchádzať a to na pokyn rozhodcu, po uplynutí troch minút po ukrytí sa psovoda.
13. Keď pes vykoná zákrok na jedného z nich, potom druhý pomocník začne utekať, ale prvý pomocník ostane stáť.
14. Po zlikvidovaní úteku obidvoch pomocníkov pokračuje ich stráženie ešte jednu minútu.
15. Po vykonaní cviku Zaistenie páchateľov sa sled obrany preruší. Ak sa na skúškach zúčastňuje viac ako jeden psovod a pes, nastupuje k vykonaniu cvikov a), b) a c) ďalší. Ak však nastúpi len jedna dvojica (psovod a pes), musí sa pred ďalšie cviky zaradiť menšia prestávka.
16. Pri cviku Samostatná činnosť psa zostane psovod stáť na mieste, odkiaľ vyslal psa zadržať pomocníka, a to až do skončenia cviku (zákrok a samostatné pustenie). Ku psovi odíde na pokyn rozhodcu.
17. Počas celej obrany má pes vykonávať zákroky samostatne, bez povelu psovoda.
18. V prípade použitia umelých úkrytoch pri prieskume terénu sa použije 6 úkrytov (3 na ľavo 3 na pravo). 1. pomocník je ukrytý za 6. úkrytom a druhý pri spätnom postupe za 1. úkrytom.
19. Pri pustení sa môže použiť jeden zvukový povel bez straty bodu.
20. Pri cvikoch poslušnosti na posunkové povely je možné použiť jedno oslovenie psa.

 
TOPlist

aktualizované: 10.09.2018 22:43:40